យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

ដំណោះស្រាយកសិកម្ម

  • Agricultural Solution

    ដំណោះស្រាយកសិកម្ម

    ប្រព័ន្ធម៉ោនផ្ទះបៃតង (សូលុយស្យុងពន្លឺព្រះអាទិត្យអេកូឡូស៊ី) ធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មពេញលេញនិងអភិវឌ្ឍថាមពលស្អាតពីព្រះអាទិត្យនាំមកនូវអនាគតស្អាតដល់មនុស្ស។