យើងជួយពិភពលោកដែលកំពុងរីកចម្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៨

សូលុយស្យុងម៉ោនថ៍

  • Ground Mount Solution

    សូលុយស្យុងម៉ោនថ៍

    ប្រព័ន្ធដាក់ជណ្តើរយន្ត PV Mounted Mount ត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ស្ថានីយ៍ថាមពលអគ្គិសនីសាធារណៈនិងសាធារណៈ។ ថ្លៃដើមកម្លាំងពលកម្មនិងពេលវេលាដំឡើងអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយសារតែមានការគាំទ្រជាមុន។